17 Mayıs Derneği Tüzüğü

17 Mayıs Derneği Tüzüğü

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ:


MADDE 1 -
Derneğin adı 17 Mayıs Derneği'dir ve merkezi Ankara'dır.

MADDE 2: Derneğin amacı, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığı alanında bireysel ya da toplumsal düzeyde yaşanan her türlü ayrımcılıkla mücadele için bilimsel, kültürel, sosyal ve sanatsal, eğitsel faaliyetler yaparak aynı zamanda sosyal hizmet, savunuculuk, farkındalık ve insan hakları izleme, belgeleme ve raporlama faaliyetleri yürüterek eşit ve özgür bir toplumun inşasına katkıda bulunmaktır.

MADDE 3: Dernek, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dair her türlü fiziksel, ahlaki veya sembolik şiddete karşı eylem ve karşı durma günü olan 17 Mayıs Uluslararası Homofobi ve Transfobi Karşıtlığı Günü dolayısıyla faaliyetlerini, Kültürel ve Akademik Program, Medya-İletişim Programı, İnsan Hakları Programı ve Savunuculuk Programları ve ihtiyaç duyulan diğer programlar kapsamında yürütür.

Bu ve sonradan gerçekleştireceği programlar kapsamında eğitim, sağlık, çalışma hayatı ve istihdam, medya-iletişim, insan hakları ve sosyal hizmet başta olmak üzere hayatın her alanında farkındalık çalışmaları yaparak, kültür, sanat, eğitim faaliyetleri yürütür. Cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, cinsel kimlik ve cinsiyet ifadesi alanında akademik çalışmaları ve bu alanda çalışmak isteyen akademisyenleri destekler. Akademik yayınların yayınlanmasına katkı sağlar ve yayınlar. Akademik çalışmalar yürütür. Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği alanında arşiv ve dokümantasyon çalışmaları yürütür. Bilimsel toplantılar, paneller, seminerler, konferanslar, sempozyumlar, kongreler, çalıştaylar, sergiler, kermesler, festivaller, temsiller, konserler, gösterimler, toplantılar, kurslar ve atölye çalışmaları, yarışmalar düzenler ve düzenlenmesinde görev alır. Türkiye Cumhuriyeti yasalarının cevaz vermesi halinde eğitim çalışmaları yapar. Enstitü ya da okul kurar.

Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği, cinsel kimlik alanında bireylerin insan haklarını izleme, belgeleme ve raporlama faaliyetleri yürütür. Mülteci Destek programını İnsan Hakları Programı altında bir alt program olarak yürütür. Bu program kapsamında, LGBTİ (Lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks) mültecilere sosyal, yasal, hukuki destek ile sosyal hizmet ve sosyal yardım desteği verir. İnsan Hakları Eğitimleri ile Psikolojik Danışman ve Rehberler, Sosyal Hizmet Uzmanları, öğretmenler, Psikolog ve Psikiyatrlar, Avukatlar ve diğer meslek elemanlarına ve toplumsal kesimlere yönelik insan hakları eğitimleri organize eder. Mağdurlara hukuki destek ve stratejik davalama; mağdur ve/veya hak sahibi adına yargı sistemine ve diğer insan hakları ve etik mekanizmalarına başvuru süreçlerini destekler. LGBTİ alanında stratejik davaların yürütülmesini sağlar ve insan hakları kampanyaları yürütür. Mağdurlara yönelik psiko-destek faaliyetleri ve hizmetlerini organize eder.

Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği alanında yayınları destekler. Medya-İzleme çalışmalarını organize eder ve destekler. Yaygın medyanın homofobik ve transfobik ayrımcı dilini deşifre etmek ve değiştirmek için izleme faaliyetleri yürütür ve raporlar yayınlar. Gönüllü muhabir eğitimleri ve medya çalışanlarına yönelik insan hakları eğitimleri gerçekleştirir. LGBTİ medya faaliyetleri yürütür ve faaliyetlerini destekler.

Hükümet ve kamu otoriteleri ile düzenli ve doğrudan bağlantı kurarak cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığına karşı savunuculuk faaliyetleri yürütür. Yasama organlarına, politika oluşturma ve yasa yapma süreçlerine katılımı etkinleştirmek, idari karar alma mekanizmalarında, izleme ve uygulama süreçlerinin denetlenmesinde ve yerel idarelerle işbirliğinin geliştirilmesine sivil katılımı aktifleştirmek ve etkinleştirmek, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığı alanında yerel ve uluslararası hak arama mekanizmalarına erişimi etkinleştirmek için çalışır.

Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığına karşı sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerini destekler, sivil toplum örgütlerinin homofobik ve transfobik ayrımcılığa karşı duyarlılıklarını geliştirmeleri için kapasite geliştirme faaliyetleri yürütür.

İnsan haklarının korunması ve yaygınlaştırılmasında cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği alanında çalışan sivil toplum örgütlerinin ve sivil toplumun örgütlü kesimlerinin aktif rol üstlenme ve savunuculuk kapasitesini güçlendiren destek faaliyetleri yürütür.

Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin deneyim ve bilgi paylaşım ve dayanışma ortamlarını oluşturur.

Türkiye Cumhuriyeti yasalarının ve bağlı mevzuatın cevaz vermesi halinde cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği nedeniyle ayrımcılığa uğrayan bireylerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için her düzeyde eğitim ve öğretim kurumu, kurs ve yurt açıp işletir veya bunlara katkıda bulunur.

Derneğe gelir elde etmek amacıyla ve destekçilerinin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak ve aralarındaki iletişim ve dayanışmayı arttırmak üzere lokal, dinlenme tesisleri, gösterim salonu ve kitaplık açar ve işletir. Derneğe gelir sağlamak ya da üyeler arasındaki sosyal ilişkileri ve iletişimi gerçekleştirmek amacıyla balo, yemek, konser, piknik, kermes, kamp, parti, gezi vb. etkinlikler düzenler. özel sektörü sosyal girişimcilik projeleri yapmaya teşvik eder ve projelerde yer alır.

Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek için mevzuata uygun olarak başka dernek, sendika, vb tüzel ve gerçek kişi, kurum ve benzeri kuruluşlar ile ortak faaliyetler yürütür. Ulusal ve uluslararası kuruluşlara, federasyonlara, platformlara üye olur.

Mültecilerle ilgili işlemlerde ilgili kurumlardan gerekli izinler alınır.

DERNEĞİN GAYESİNİ GERçEKLEŞTİRMEK İçİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER:
Madde 4- Dernek gayesine ulaşmak için taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, dernekler mevzuatı uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, dernek malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya, dernek amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla malvarlığına dahil ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve derneğin amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, derneğin amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yurt dışındaki dernekler, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, derneğin amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, derneğin amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve derneğe gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye yada denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, derneğin amaç ve hizmet konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek için üyeleri veya uzman kişiler aracılığıyla araştırma, inceleme, geliştirme, çalışma ve etütler yapar, öneri ve dilekleri belirleyerek bunları her türlü yayın araçları ile yayınlar.

Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla; iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler, ortaklıklar, dernekler ve sandık kurar.

Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek için Yardım Toplama Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış kabul eder, alır ve verir; şartlı ve şartsız vasiyetleri kabul eder.

Dernek bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

Dernek, bu tüzükte belirtilen amaçları gerçekleştirmek için bir tüzel kişiliğin kurucusu olabilir.

MADDE 5: Dernek, tüzükte belirtilen amaçlar doğrultusunda, üyeleri ve kamuoyu için aşağıdaki çalışmalarda bulunur:

 1. a) Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli her türlü sosyal, kültürel, bilimsel etkinliklerde bulunmak.
 2. b) Basın-yayın organları yoluyla derneğin amaçları ve / veya çalışmaları hakkında kamuoyunu bilgilendirmek, derneğin görüşlerini kamuoyuna açıklamak.
 3. c) Bilimsel toplantılar, paneller, seminerler, konferanslar, sempozyumlar, sergiler, festivaller, temsiller, gösterimler, toplantılar, kurslar, kongreler ve atölye çalışmaları, yarışmalar düzenlemek ve düzenlenmesinde görev almak. Eğitim çalışmaları yapmak.
 4. d) Dergi, bülten, vcd, web sayfası, broşür, kitap vb. yayınlar çıkarmak.
 5. e) Türkiye Cumhuriyeti yasalarının ve bağlı mevzuatın cevaz vermesi halinde üyelerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için her düzeyde eğitim ve öğretim kurumu, dershane, kurs ve yurt açıp işletmek veya bunlara katkıda bulunmak.
 6. f) üyelerinin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak ve aralarındaki iletişim ve dayanışmayı arttırmak üzere lokal, dinlenme tesisleri, gösterim salonu ve kitaplık açmak ve işletmek.
 7. g) Derneğe gelir sağlamak ya da üyeler arasındaki sosyal ilişkileri ve iletişimi gerçekleştirmek amacıyla balo, yemek, konser, piknik, gezi vb. etkinlikler düzenlemek.
 8. h) Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek için üyeleri veya uzman kişiler aracılığıyla araştırma, inceleme, geliştirme, çalışma ve etütler yapmak, öneri ve dilekleri belirlemek ve bunları her türlü yayın araçları ile yayınlamak.
 9. i) İkametgahı ile amaç ve çalışma konuları için gerekli taşınır ve taşınmaz mallar satın almak, satmak ve kiralamak. Taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde kendi lehine hak tesis ettirmek , işletmek ve her türlü inşaatı yaptırtmak.
 10. j) Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla; iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler, ortaklıklar, dernekler ve sandık kurmak.
 11. k) Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek için yardım toplama mevzuatı hükümleri ile tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış kabul etmek, almak ve vermek; şartlı ve şartsız vasiyetleri kabul etmek ve Türkiye’de bulunan lezbiyen, gey, biseksüel ve translara (LGBT) ayni ve nakdi yardım yapmak.
 12. l) Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek için mevzuata uygun olarak başka dernek, sendika vb tüzel kişi, kurum ve benzeri kuruluşlar ile ortak faaliyetler yürütmek.
 13. m) Sağlık Bakanlığı ve/veya cinsel sağlık ve ruh sağlığı alanlarında çalışan kurum ve kuruluşlar ile oluşturulacak kurullarda ve alınacak kararlarda gey ve lezbiyen topluluğunu temsilen görev almak ve/veya üyelerinin görevlendirilmesini sağlamak.
 14. n) Aile, eğitim, akademi, hukuk, çalışma hayatı, medya-iletişim, askerlik, hapishane, cinsel sağlık, ruh sağlığı vb. alanlarda mevcut durum ve işleyişin izlenmesi, eşcinsellerin sosyal, kültürel, ekonomik hakları yönünde düzenlemeler için çalışmaların yapılması ve önerilerin geliştirilmesi, hukuki ve bilimsel çalışmaların desteklenmesi ve yayımlanması vb. konularında derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için komisyonlar kurmak.
 15. o) Dünya eşcinselleri arasında bölgesel ve küresel ortaklığın oluşturulması yönünde çalışmalar yapmak için uluslararası çalışma ve eşgüdüm komisyonları kurmak.
 16. p) Türkiye’de bulunan ve üçüncü ülkeye yerleştirilene kadar Türkiye’de ikamet etmesine izin verilen LGBT mültecilere yasal, sosyal ve psikolojik danışmanlık ile ayni ve nakdi yardım yapmak.
 17. r) İşbirliği yapılmasında yarar gördüğü uluslararası kültürel, akademik ve / veya gey-lezbiyen hakları gibi alanlarda çalışan derneklere, ilgili yasal gereklilikleri yerine getirerek üye olmak, ortak çalışmalar yürütmek, maddi ve manevi anlamda dayanışmak,.

üye Olma Hakkı ve üyelik İşlemleri

Madde 6-Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan ve iki üyenin referansına sahip her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

üyelikten çıkma

Madde 7-Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

üyelikten çıkarılma

Madde 8-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

6-Cinsiyetçi ve homofobik tutum ve uygulamalarda bulunmak, nefret ve ayrımcılık suçu işlemek; şiddet, taciz ve benzeri eylemleriyle derneğin amaç ve ilkelerini benimsememiş olduğunu ortaya koymak,

7-Dernekten yetki almaksızın derneği yükümlülük altına sokmak,

8-Derneğin diğer üyelerine karşı saldırgan ve hakaretamiz tutum ve davranışlar geliştirmek.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Dernek Organları

Madde 9 Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1-Genel kurul,

2-Yönetim kurulu,

3-Denetim kurulu,

Genel Kurulun Toplanma Şekli, Toplanma Zamanı

Madde 10-Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır.

Olağan genel kurul, 2 yılda bir, Şubat ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel Kurulun çağrı Usulü

Madde 11-Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi, en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Genel Kurulun Toplantı Usulü

Madde 12-Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması sorumluluğu divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Toplantısız veya çağrısız Alınan Kararlar

Madde 13-Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 14-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-Dernek organlarının seçilmesi,

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

9-Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

10-Derneğin feshedilmesi,

11-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

12- Tüzüğün 4. maddesinde verilen yetkiye dayanarak derneğin, başka bir tüzel kişiliğin kurucusu olmasına karar vermek,

13 -Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Yönetim Kurulunun Teşkili

Madde 15-Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 16-Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak,

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak

6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

10-Derneğin amaçları doğrultusunda gönüllü ve tam veya yarı zamanlı çalışacak kişileri belirlemek, çalışma koşulları ve ücret ile yol ve yemek yardımı gibi diğer ödemeleri tespit etmek,

11-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

12-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Denetim Kurulunun Teşkili

Madde 17-Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 18-Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulun toplantıya çağrılmasını isteyebilir.

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 19-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1-Değiştirme yetkisi genel kurulda olmak kaydıyla üyelerden toplanan 10 TL giriş aidatı ve 5 TL yıllık aidat,

2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuata göre kabul edilecek bağış ve yardımlar.

6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

7-Diğer gelirler.

Tutulacak Defterler

Madde 20-Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

6-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

Defterlerin tutulmasında, tasdikinde, gerektiği takdirde gelir tablosu ve bilanço düzenlenmesinde, dernekler mevzuatı ile vergi mevzuatının emredici kurallarına riayet edilir, Maliye Bakanlığınca yayımlanan tebliğlerde yer alan tavsiye niteliğindeki hükümler gözetilir.

Alındı Belgeleri

Madde 21 -Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. Bu konuda dernekler mevzuatı ile vergi mevzuatının emredici kuralların ile Maliye Bakanlığınca yayımlanan tebliğlerde yer alan tavsiye niteliğindeki hükümler gözetilerek hareket edilir.

Yetki Belgesi

Madde 22-Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

Temsilcilik Açma

Madde 23-Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez.

Derneğin İç Denetimi

Madde 24-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 25-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 26-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi

Madde 27 Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Madde 28 -Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır.

Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Bu yer, tasfiye gündemi ile genel kurulu toplantıya çağıran yönetim kurulunca, son yönetim kurulu toplantısında genel kurula tavsiye edilir. Bu karar genel kurulda okunur ve genel kurulca aksi yönde karar alınmaması halinde, devir, yönetim kurulunca belirlenen yere gerçekleştirilir.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır. Tasfiye işlemleri dernekler mevzuatı ile diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülerek sonlandırılır.

Hüküm Eksikliği

Madde 29 Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Lütfen girdiğiniz bilgileri kontrol edip ve tekrar deneyin.
Talebiniz Başarıyla İletildi! En kısa sürede iletişime geçilecektir.