Davranış Kuralları Politikası

Davranış Kuralları Politikası

Amaç

Davranış Kuralları Politikası'nın ("Politika") amacı, 17 Mayıs Demeği'nin ("17 Mayıs") iş yerinde ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla iş ve eğitim için bulunduğu yerlerde yürüttüğü faaliyetlerde uyumlu ve verimli bir çalışma ortamı yaratabilmek ve bu amaç için çalışanların uymaları gereken davranış kurallarını ve yükümlülüklerini belirlemektir.

Kapsam

Bu Politika, 17 Mayıs tarafından istihdam edilen tüm personeli, üyelerini ve çalışmalarına katılan gönüllüleri kapsar. Tüm çalışanlar "Davranış Kuralları Politikası" belgesini, iş sözleşmeleri ile okuyup anladığını beyan ederek imzalar ve imzalı halleri personel özlük dosyalarında muhafaza edilir. Bu Politika hükümleri yer bakımından 17 Mayıs’ın tüm iş yerlerinde, yazışmalarda ve faaliyet gerçekleştirdiği yerlerde başkaları tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerde 17 Mayıs adına yer alan kişiler yönünden geçerli ve bağlayıcıdır.

Yetki ve Sorumluluk

Bu politikanın uygulanması ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu ve Genel Koordinatör sorumludur.

Temel İlkeler

17 Mayıs’ın sürdürdüğü tüm çalışmalarda ve tüm işyerlerinde gönüllü, üye ya da çalışan olarak bulunan kişiler aşağıda sıralanan etik ilkeleri onaylar, kabul eder ve bu etik ilkelere uygun davranmakla yükümlüdür.

İnsan Haklarına Saygı

İnsan hak ve özgürlüklerine aykırı veya kısıtlayıcı muamelelerde ve fırsat eşitliğini engelleyici davranış veya uygulamalarda bulunulamaz.

Ayrımcılık Yapmama

Irk, etnik köken, dil, din, inanç, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, toplumsal cinsiyet ifadesi, cinsiyet karakteristiği yaşam tarzı, sosyo-ekonomik durum, eğitim, sağlık statüsü ve durumu ve bunlarla sınırlı olmamak üzere hayatın hiçbir alanında damgalayıcı tutum veya ayrımcılık içeren davranışlarda bulunulamaz.

Mahremiyete Saygı

Herhangi bir gerekçe ile kimsenin mahremiyet hakları ihlal edilemez. Verilen tüm hizmetler ve gerçekten gerekli veya zorunlu olması kaydıyla işlenmesi mümkün olan tüm veriler Kişisel Verileri Koruma Kanunu hükümleri uyarınca aydınlatılmış onam alınarak 17 Mayıs’a verilir ve işlenir.

Amaç ve Misyona Bağlılık

Derneğin tüzüğüne, amaçlarına ve misyonuna uygun davranılır.

Tarafsızlık

17 Mayıs gönüllüleri, üyeleri ve çalışanları 17 Mayıs adına davrandıkları durumlarda yalnızca insan haklarına taraf olabilir. Hiçbir gerçek ve tüzel kişiye öncelikli, ayrıcalıklı, taraflı ve eşitlik ilkesine aykırı davranamaz. 17 Mayıs adına herhangi bir tüzel kişilik, siyasi parti, ideoloji, kişi, sınıf veya zümrenin yararını veya zararını hedef alan bir davranışta bulunamaz. Unvan ve yetkilerini kullanarak kendisi veya yakınları vb. lehine menfaat sağlayamaz ve aracılıkta bulunamaz; herhangi bir nedenle ayrımcılık veya kayırmacılık yapamaz.

Yasallık

17 Mayıs gönüllüleri, üyeleri ve çalışanları yasalar çerçevesinde hareket eder.

Saygınlık ve Güven

17 Mayıs gönüllüleri, üyeleri ve çalışanları görevini yerine getirirken ve iletişim kurarken güven ve saygı uyandıran bir tutum sergiler. Sahip oldukları bilgi ve belgelerin gizliliğini korumakla yükümlüdür.

Saygı ve Nezaket

17 Mayıs gönüllüleri, üyeleri ve çalışanları, mesai arkadaşları veya iş birliği içinde çalıştığı diğer kişiler ile yararlanıcılara karşı nazik ve saygılı davranır; baskı, hakaret ve tehdit edici davranışlarda bulunamaz.

Çalışan Davranış Kuralları


 • Çalışanların davranışları her şeyden önce insan hakları, sosyal adalet, insanlık onurunu koruma ve cinsiyet eşitliği değerleriyle uyumlu olmalıdır.
 • Çalışanlar, tüm bireylerin haysiyetine ve değerlerine saygı göstermeli; anlayış ve hoşgörüyü ön planda tutmalı ve gizlilik ilkesine uygun biçimde davranmalıdır.
 • Çalışanlar iş yerinde veya dışında karşılaştıkları bireylerin kültür, gelenek ve göreneklerine saygı duymalıdır. Irk, etnik köken, dil, din, inanç, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, toplumsal cinsiyet ifadesi, cinsiyet karakteristiği, yaşam tarzı, sosyo-ekonomik durum, eğitim, sağlık statüsü ve bunlarla sınırlı olmamak üzere hayatın hiçbir alanında damgalayıcı ve ayrımcılık içeren davranışlarda bulunmamalıdır.
 • 17 Mayıs çalışanları, performansını sürekli geliştirmeye yönelik çalışmalar içerisinde yer almalı; öğrenme ve gelişimi teşvik eden bir çalışma ortamını sürdürmeye çalışmalıdır.
 • Çalışanlar ekip çalışmasına zarar verecek her tür tutum ve davranıştan kaçınır ve sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamının sürdürülebilmesi için gereken sorumlulukları alır ve bunun için her zaman iş birliği içinde hareket eder.
 • Çalışma fiilen işyeri içinde veya dışında olsa da iş sözleşmesinde belirtilen mesai saatlerine ve görev tanımlarına riayet eder ve iş görme yükümlülüklerini uygun bir biçimde yerine getirir.
 • Çalışanlar özel hayatlarında ve sosyal medya ortamlarında 17 Mayıs’ı misyon, vizyon, temel değerler veya tüzükte belirtilen amaçlar yönünden yanlış tanıtacak, çalışmalara zarar verecek, şüpheli duruma sokacak her türlü paylaşımlardan, yorumlardan, ifadelerden, fiillerden veya eylemlerden sakınır.
 • Çevrenin korunması ve sürdürülebilirlik konularında hassasiyetle davranır ve kullanımına tahsis edilen tüm araç ve gereçlerin korunması ve bunların bakımı konularında gerekli özeni gösterir.
 • 17 Mayıs yönetimi tarafından alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyar.
 • İş yerinde sistematik olsun ya da olmasın taciz sayılabilecek bütün eylemler yasaklanmıştır. 17 Mayıs çalışanları bu gibi bir eyleme şahit olmaları durumunda ilgili kişilere bildirimde bulunmakla yükümlüdür.
 • 17 Mayıs çalışanları, cinsel sömürü ve istismar, cinsel şiddet ve taciz ile mobbing kapsamında değerlendirilebilecek her türlü fiil ve eylemden sakınır ve bu kapsamda hazırlanmış olan 17 Mayıs iç düzenlemelerine uymayı taahhüt eder. Bu fiil ya da eylemlerin tespit edilmesi ya da bunlara ilişkin bir şüphe oluşması halinde çalışanlar yöneticilere, yöneticiler genel koordinatöre gerekli raporlamaları yapar. Yapılan raporlamaların, raporlama yapan kişi tarafından yeterince ele alınmadığının değerlendirilmesi veya raporlamanın konusunun bizzat yönetici olması halinde çalışanlar doğrudan genel koordinatöre raporlama yapar. Genel koordinatöre ilişkin raporlamalar yöneticiler tarafından yönetim kuruluna yapılacaktır. Bu konulara ilişkin yürütülen tüm soruşturmalarda iş birliği yapması beklenir.

4857 sayılı İş Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydı ile 17 Mayıs’ın hazırlamış ve yürürlüğe koymuş olduğu diğer politika, yönerge ve iç düzenlemeler ile işbu Politika bir bütün içindedir ve tüm kavram, ilke, sınır ve kuralları detaylı olarak tanımlamıştır.

17 Mayıs personel işe alımlarında, iş sözleşmesi ile işbu belgenin okuduğuna dair imza alınarak personel dosyasına eklenir.

Lütfen girdiğiniz bilgileri kontrol edip ve tekrar deneyin.
Talebiniz Başarıyla İletildi! En kısa sürede iletişime geçilecektir.